برنامه کلاسی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ جهت انتخاب واحد

/, تلگرام/برنامه کلاسی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ جهت انتخاب واحد

برنامه کلاسی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ جهت انتخاب واحد

برنامه کلاسی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ جهت انتخاب واحد

دانشجویان محترم توجه فرمایند طبق برنامه کلاسی زیر که به تفکیک رشته و ترم است، انتخاب واحد نمایند :

کاردانی حسابداری ترم ۲

ردیفنام درسنام استادروزساعتنام استادتاریخ امتحان
۱تنظیم خانوادهصادقیشنبهاولصادقی۹۷/۰۳/۲۷
۲ریاضیات و کاربرد آن در حسابداریتقی زادهشنبهدومتقی زاده۹۷/۰۳/۲۸
۳کاربرد رایانه در حسابداریبدریانشنبهسومبدریان۹۷/۰۳/۳۰
۴اقتصاد کلانموحدییکشنبهاولموحدی۹۷/۰۳/۳۱
۵روش‌های آماریعسگرییکشنبهسومعسگری۹۷/۰۴/۰۲
۶کاربرد فناوری اطلاعاتبدریانیکشنبهدومبدریان۹۷/۰۴/۰۴
۷حسابداری شرکت‌های غیر سهامیزنوزیچهارشنبهاولزنوزی۹۷/۰۴/۰۶
۸اصول حسابرسیزنوزیچهارشنبهدومزنوزی۹۷/۰۴/۰۷
۹کارورزی۱موحدیچهارشنبهسومموحدی

مهندسی تجهیزات پزشکی ترم ۲

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱تحلیل هزینه و منفعتاولیکشنبهعسگری۹۷/۰۳/۲۷
۲تجهیزات پزشکی جراحی عمومیدومیکشنبهمولوی۹۷/۰۳/۲۹
۳کارورزی ۱دومشنبهمظاهری
۴کارگاه تجهیزات پزشکی جراحی عمومیسومیکشنبهمولوی۹۷/۰۳/۳۰
۵برنامه نویسی میکروکنترلراولسه‌شنبهمظاهری۹۷/۰۳/۳۱
۶تجهیزات پزشکی جراحی قلب و عروقدومسه‌شنبهاسکندری۹۷/۰۴/۰۲
۷کارگاه تجهیزات پزشکی جراحی قلب و عروقسومسه‌شنبهاسکندری۹۷/۰۴/۰۳
۸الکترونیک کاربردی ۲صفرپنج شنبهالله خانی۹۷/۰۴/۰۴
۹آزمایشگاه الکترونیکی کاربردی ۲اولپنج شنبهالله خانی۹۷/۰۴/۰۴
۱۰دفاع مقدسدومپنج شنبهقاضی‌پور۹۷/۰۴/۰۷
۱۱کنترل کیفیسومپنج شنبهاسکندری۹۷/۰۴/۰۶

کاردانی تجهیزات پزشکی ترم ۲

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱تنظیم خانوادهاولسه‌شنبهصادقی۹۷/۰۳/۲۷
۲میکروکنترلردومسه‌شنبهمظاهری۹۷/۰۳/۲۸
۳آزمایشگاه میکروکنترلرسومسه‌شنبهمظاهری۹۷/۰۳/۲۸
۴زبان تخصصیاولشنبهنیک اخلاقی۹۷/۰۳/۲۹
۵آشنایی با فضای فیزیکیدومشنبهاسکندری۹۷/۰۳/۳۱
۶آزمایشگاه مدارهای الکترونیکیسومشنبهمولوی۹۷/۰۴/۰۸
۷گزارش نویسیصفرپنج شنبهمرادی۹۷/۰۴/۰۲
۸کاربردی فیزیک در پزشکیاولپنج شنبهجهرمی۹۷/۰۴/۰۷
۹الکترونیک کاربردیدومپنج شنبهالله خانی۹۷/۰۴/۰۴
۱۰آزمایشگاه الکترونیکی کاربردی سومپنج شنبهالله خانی۹۷/۰۴/۰۴
۱۱کارورزی۱سومپنج شنبهمظاهری

کاردانی تجهیزات پزشکی ترم ۳

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱تنظیم خانوادهاولسه‌شنبهصادقی۹۷/۰۳/۲۷
۲میکروکنترلردومسه‌شنبهمظاهری۹۷/۰۳/۲۸
۳آزمایشگاه میکروکنترلرسومسه‌شنبهمظاهری۹۷/۰۳/۲۸
۴زبان تخصصیاولشنبهنیک اخلاقی۹۷/۰۳/۲۹
۵مدارهای الکتریکیدومشنبهمولوی۹۷/۰۴/۰۴
۶آزمایشگاه مدارهای الکترونیکیسومشنبهمولوی۹۷/۰۴/۰۸
۷گزارش نویسیصفرپنج شنبهمرادی۹۷/۰۴/۰۲
۸مواد و وسایل اتاق عمل‌های تخصصیاولپنج شنبهاسکندری۹۷/۰۴/۰۷
۹مواد و وسایل اتاق عمل‌های عمومیدومپنج شنبهاسکندری۹۷/۰۳/۳۱
۱۰کارگاه مواد و وسایل اتاق عمل‌های تخصصیسومپنج شنبهاسکندری۹۷/۰۴/۰۷

کارشناسی مدیریت پیشگیری ترم ۲

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱جامعه شناسیاولیکشنبهواعظی۹۷/۰۳/۲۷
۲کاربرد کامپیوتر در مدیریت بیماری‌هادومیکشنبهبدریان۹۷/۰۳/۲۹
۳اصول و مبانی مدیریتسومیکشنبهقاضی پور۹۷/۰۳/۳۱
۴آمارکاربردی وشاخص‌های بهداشتاولسه‌شنبهتقی زاده۹۷/۰۴/۰۲
۵بیماری‌های بومی و شایعصفرپنج شنبهبقائری۹۷/۰۴/۰۴
۶بهداشت مواد غذلییسومپنج شنبهبقائری۹۷/۰۴/۰۶
۷بهداشت محیط حرفه‌ایاولپنج شنبهبقائری۹۷/۰۴/۰۷
۸مدیریت ایمن‌سازی و زنجیره سرمادومپنج شنبهقیاسی۹۷/۰۴/۰۳
۹تربیت بدنیدومسه‌شنبهرخصتی۹۷/۰۴/۰۱

کارشناسی مدیریت پیشگیری ترم ۳

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱مدیریت کنترل ناقلیناولیکشنبهمتانی۹۷/۰۳/۲۷
۲مدیریت ایمن‌سازی و زنجیره سرماسومیکشنبهمتانی۹۷/۰۳/۳۱
۳کارورزی ۱اولسه‌شنبهبقائری
۴مدیریت منابع انسانیسومسه‌شنبهقاضی پور۹۷/۰۴/۰۲
۵روش تحقیق در علوم بهداشتیصفرپنج شنبهقیاسی۹۷/۰۴/۰۴
۶زبان تخصصیدومسه‌شنبهپویامهر۹۷/۰۴/۰۳
۷مراقبت بیماری‌های واگیر در ایراناولپنج شنبهحسینی۹۷/۰۴/۰۶
۸مراقبت بیماری‌های غیرواگیر در ایراندومپنج شنبهحسینی۹۷/۰۴/۰۷

کارشناسی مدیریت پیشگیری ترم ۴

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱مدیریت و مراقبت بیماری‌ها در شرایط بحراناولشنبهمتانی۹۷/۰۳/۲۷
۲ارتباط و آموزش سلامتدومشنبهمتانی۹۷/۰۳/۲۹
۳اقتصاد بهداشت در مدیریت بیماری‌هاسومشنبهاحمدوند۹۷/۰۳/۳۱
۴کاربرد GIS در مدیریت بیماری‌هاسومیکشنبهکیخایی۹۷/۰۴/۰۲
۵تحلیل هزینه و منفعتدومیکشنبهعسگری۹۷/۰۴/۰۳
۶مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیریسومچهارشنبهداریوش۹۷/۰۴/۰۵
۷تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولچهارشنبه۹۷/۰۴/۰۷
۸تفسیر موضوعی قرآندومچهارشنبهداردان۹۷/۰۴/۰۷
۹کارورزی۲اولیکشنبهبقائری

کاردانی امداد سوانح ترم ۲

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱اصول برنامه ریزی و سازماندهیاولیکشنبهملکی۹۷/۰۳/۲۷
۲جامعه شناسی عمومیدومیکشنبهواعظی۹۷/۰۳/۲۹
۳مدیریت بحرانسومیکشنبهملکی۹۷/۰۳/۳۱
۴زبان خارجیاولسه‌شنبهپویامهر۹۷/۰۴/۰۲
۵روانشناسی عمومیدومسه‌شنبهمومنی۹۷/۰۴/۰۳
۶شناخت انواع سوانح سومسه‌شنبهبهرام آبادی۹۷/۰۴/۰۵
۷کارورزی ۱اولپنج شنبهملکی
۸مستندسازیدومپنج شنبهعاشوری۹۷/۰۴/۰۶
۹حمایت‌های حیاطی در مسدومیت‌های ناشی از تروماسومپنج شنبهقیاسی۹۷/۰۴/۰۷

کاردانی امداد سوانح ترم ۳

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱مهارت‌ها و قوانین کسب و کاراولیکشنبهمرزبان۹۷/۰۳/۲۷
۲پاسخگویی به سوانحدومیکشنبهملکی۹۷/۰۳/۲۹
۳جمعیت شناسیسومیکشنبهواعظی۹۷/۰۳/۳۰
۴اخلاق حرفه‌ایاولسه‌شنبهاکبرزاده۹۷/۰۳/۳۱
۵آمادگی درسوانحدومسه‌شنبهبهرام آبادی۹۷/۰۳/۰۲
۶حمایت‌های روانی و اجتماعیسومسه‌شنبهمومنی۹۷/۰۳/۰۴
۷پیشگیری و کاهش اثر آسیب سوانحاولپنج شنبهابوالقاضی۹۷/۰۳/۰۵
۸زبان فنیدومپنج شنبهنیک اخلاقی۹۷/۰۳/۰۷
۹سازمان‌های ملی و بین‌المللی مرتبط با مدیریت سوانحسومپنج شنبهبقائری۹۷/۰۳/۰۶

کاردانیامداد سوانح ترم ۴

ردیفنام درسساعتروزنام استادتاریخ امتحان
۱لجستیک در مدیریت سوانحاولیکشنبهجلال۹۷/۰۳/۲۷
۲بهداشت تغذیه در سوانحدومیکشنبهاسماعیلی۹۷/۰۳/۲۹
۳سیستم ارتباطات و اطلاع رسانیسومیکشنبهبدریان۹۷/۰۳/۳۱
۴مهارت‌ها و قوانین کسب و کاراولسه‌شنبهمرزبان۹۷/۰۴/۰۲
۵اموراردوگاه و اسکان آسیب دیدگاناول‌شنبهابوالقاضی۹۷/۰۴/۰۴
۶کارورزی ۲-سه‌شنبهنبی زاده
۷کارآفرینیدومشنبهعاشوری۹۷/۰۴/۰۵
۸اخلاق و تربیت اسلامی (آیین زندگی)سومسه‌شنبهانصاری۹۷/۰۴/۰۶
۹تربیت بدنیدومسه‌شنبهرخصتی۹۷/۰۴/۰۱
۱۰گونه‌شناسی انواع ساختمان و رفتارآن‌ها در سوانحسومشنبهابوالقاضی۹۷/۰۴/۰۷

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۷:۴۶:۳۱ ۴ بهمن, ۱۳۹۶|اطلاعیه, تلگرام|۲ نظرات

در باره نویسنده :

۲ ديدگاه

 1. سمیه محمدی ۱۰ بهمن, ۱۳۹۶ در ۷:۴۵ ق٫ظ - پاسخ دادن

  سلام کارشناسی ترم ۳ یکی ازدرسها را ما گذروندیم شما دوباره برامون انتخاب کردید خواهشا درست کنید اصول برنامهریزی بهداشتی

  • مدیر سایت ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶ در ۵:۰۸ ب٫ظ - پاسخ دادن

   با سلام
   با توجه به اینکه درس کارورزی دارید تا سقف ۱۸ واحد می‌توانید انتخاب واحد کنید در نتیجه این درس را انتخاب نکنید.(البته در برنامه کلاسی حذف میگردد.)
   با تشکر از دیدگاه شما.

ثبت ديدگاه

لطفا جواب معادله زیر را وارد نمایید. *